Press release

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri – NOSEČNIŠKE KARTICE

June 27, 2022

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Organizator nagradne igre je genEplanet d. o. o., Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

POGOJI SODELOVANJA

 1. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

(3) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in drugi pogodbeni partnerji organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Pravne osebe ne morejo biti udeleženci nagradne igre.

 

POTEK NAGRADNE IGRE

 1. člen

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo v paketu nosečniških kartic, ki jih posameznica prejme v sklopu promocijskih aktivnosti organizatorja (Baby book in Baby box).

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. člen

(1) Nagradna igra traja od 1. julija 2022 in se zaključi 1. julija 2023.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje oziroma potek sodelovanja, kot opredeljeno na nosečniških karticah.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Facebook profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

(4) V kolikor je sodelovanje v nagradni igri pogojeno z določenimi aktivnosti udeležencev, kot na primer da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre. V nasprotnem primeru udeleženec v celoti odgovarja v primeru kakršnihkoli zahtevkov, ki bi jih utrpel organizator zaradi take kršitve.

(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje brez kakršnihkoli omejitev ali zadržkov za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, instagram profilih, marketinških elektronskih poštah, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

 

NAGRADE

 1. člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre je lahko izbran le enkrat. V primeru da je izžreban dvakrat ali več, on/ona prejme nagrado za katero je bil/bila izžreban/a najprej.

(2) Zmagovalci nagradne igre prejmejo paket presenečenja (praktične nagrade). V vrednost nagrade ni vključena dohodnina, ki se jo zaveže plačati organizator ločeno.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

(4) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za posledice morebitnega posredovanja nepravilnih osebnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri. Prav tako organizator ne prevzema nobene odgovornosti, v kolikor bi nepravilno navedeni osebni podatki povzročili neuspešno vročitev nagrade nagrajencu. Organizator bo nagrajencu ponudil zgolj nagrado, za katero je bil izžreban in ne bo nudil nobene alternative pri nagrajevanju.

 

ŽREBANJE NAGRAD

 1. člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja in/ali predstavniki so-organizatorja.

(2) Vsake tri mesece (3. oktober 2022, 3. januar 2023, 3. april 2023, 3. julij 2022) bo organizator izmed vseh sodelujočih izžrebal enega nagrajenca na sedežu organizatorja (Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana).

(3) V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 1. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook ali Instagram Profilu.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na njegovih družbenih omrežjih in ga ob tem tudi označi (»tag«).

(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

 1. člen

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Facebook ter Instagram profila.

(2) Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini, zato se akontacijo dohodnine zaveže obračunati in odvesti organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(4) Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in internimi akti organizatorja.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.

(3) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(4) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04 in 67/07, ZVOP-1) in splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
 • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(5) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi in Politiko zasebnosti. V kolikor udeleženec zahteva izbris podatkov, v tem primeru ne bo udeležen v nagradnem žrebanju. Izbris podatkov ali druge pravice, ki jih ima vsak posameznik skladno z GDPR in/ali ZVOP-1, lahko zahteva pisno na [email protected]

(6) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(7) Uporabniki podatkov so upravljalci Facebook ter Instagram Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

(8) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen

(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook in Instagram skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook in Instagram skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook in Instagram Profilu.

(2) Nagradna igra ni sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook ali Instagram.

(3) Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook ali drugih omrežij,
 • morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada internetnega omrežja za določeno območje ali uporabnika, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo telekomunikacijskih storitev,
 • kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali pri uporabi nagrad.

(4) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

(5) Izvajalec si pridržuje pravico, da nagradno igro prekliče, prekine ali začasno ustavi v primeru višje sile, okužbe računalniškega virusa, računalniških napak, manipulacije, nepooblaščenega posega v potek nagradne igre, v primeru prevare, tehničnih ali tehnoloških težav, človeških napak, ki so izven nadzora izvajalca, ali kadar je ogroženo upravljanje, točnost, etičnost ali pravna pravilnost izvajanja nagradne igre.

(6) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook ali Instagram profilu.

(7) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov naslovite na elektronski naslov: [email protected]

(8) Vsi spori med izvajalcem in sodelujočimi v nagradni igri bodo rešeni sporazumno, v kolikor je to mogoče. V kolikor to ne bi bilo mogoče, se bodo spori reševali po pravni poti, in sicer na pristojnem Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: [email protected]

 

Ljubljana, 30. 6. 2022

genEplanet d. o. o.

Share this article on